UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „pogotowiedziennikarskie.pl” i REGULAMIN REDAKCJI Portalu Internetowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Niezależny Informator Lokalny”

26.06.2014

Portal internetowy został założony i jest prowadzony w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich projektu p.t. „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych” nr 0410/D/3/2012, dofinansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych - Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

§ 1
[ Definicje regulaminowe ]
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 

 1. „Portalu” – należy przez to rozumieć Portal „pogotowiedziennikarskie.pl”;
 2. „Administratorze” – należy przez to rozumieć administratora Portalu oraz administratora danych osobowych, którym jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, REGON 002001050, NIP 525-10-65-229, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110216;
 3. „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć zarejestrowaną przez Administratora osobę fizyczną;
 4. „Koncie Użytkownika” – należy przez to rozumieć konto w systemie informatycznym, do którego dostęp jest uzależniony od uprzedniego zarejestrowania Użytkownika przez Administratora, umożliwiające dokonywanie wpisów na forum, prowadzenie bloga oraz umieszczanie na Portalu Materiałów prasowych;
 5. „Prawie prasowym” – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 6. „Materiałach Prasowych” – należy przez to rozumieć materiały prasowe w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
 
§2
[ Rejestracja Użytkownika ]
 
 1. Korzystanie z Portalu wymaga rejestracji u Administratora. Rejestracja powoduje uzyskanie statusu Użytkownika.
 2. Warunkiem przeprowadzenia rejestracji jest:
 1. zaakceptowanie postanowień Regulaminu,
 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu.
3. W celu rejestracji należy podać Administratorowi następujące dane osobowe:
 1. nazwisko i imiona,
 2. numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. adres zameldowania na pobyt stały,
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,
 5. adres elektroniczny (e-mail).
4. Dane, o których mowa w ust. 3 muszą być dokładne i zgodne ze stanem faktycznym. Przekazanie powyższych danych może nastąpić na piśmie lub formie elektronicznej i jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia rejestracji.
5. Po przekazaniu danych określonych w ust. 3, Użytkownik wybiera poufne hasło dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania hasła osobom trzecim.
6 W celu zweryfikowania prawdziwości danych osobowych, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość od Administratora. Odebranie wiadomości oraz zastosowanie się do zawartych w niej wskazań umożliwia zakończenie rejestracji oraz aktywację Konta Użytkownika.
7. Użytkownik ma prawo do dokonywania wpisów na forum,  prowadzenia bloga oraz umieszczania na Portalu Materiałów Prasowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6.
8. Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny. W takim przypadku przekazane Administratorowi dane osobowe podlegają natychmiasto-wemu usunięciu.
9. Zadania Administratora wykonuje osoba upoważniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

§ 3
[ Ochrona danych osobowych ]
 
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania
  z Portalu przez Użytkowników, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach komercyjnych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz złożenia wniosku o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie. Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację Konta Użytkownika.

§4
[ Zasady korzystania z Portalu. Odpowiedzialność prawna ]
 
 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe dla osób trzecich albo korzystać z portalu anonimowo lub pod pseudonimem, zastrzegając swoje dane do wiadomości Administratora.
 3. Odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez Użytkownika na forum lub blogu ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Użytkownikowi nie wolno umieszczać na forum lub blogu treści o charakterze bezprawnym. Treści te nie mogą w szczególności:
  1. naruszać praw autorskich, innych praw na dobrach niematerialnych ani dóbr osobistych,
  2. naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów,
  3. stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
 5. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Administrator ma prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz zastosowania środków regulaminowych.
 6. Na Portalu mogą być publikowane Materiały Prasowe, przy czym:
  1. opublikowanie Materiału Prasowego wymaga uprzedniej akceptacji Administratora;
  2. do Materiału Prasowego oraz odpowiedzialności prawnej za jego opublikowanie ma zastosowanie  Prawo prasowe oraz Kodeks cywilny;
  3. w odniesieniu do Materiałów Prasowych oraz ich autorów Administrator wykonuje zadania redaktora naczelnego w rozumieniu Prawa prasowego. Warunki publikacji, w tym dotyczące praw autorskich, podlegają uzgodnieniu z Administratorem na zasadach odrębnych;
  4. postanowień § 4 ust. 5 nie stosuje się.
 7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą forum ani blogów.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator
  ma prawo:
 1. tymczasowo lub definitywnie usunąć treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu;
 2. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;
 3. zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony;
 4. skasować Konto Użytkownika
- w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu.
9. Administrator ma prawo zobowiązać Użytkownika do udzielenia wyjaśnień w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie  Regulaminu. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień Administrator może zastosować środki regulaminowe (ust. 8).
10. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika jest równoznaczna z usunięciem wpisów i bloga.
11. W przypadku likwidacji Konta Użytkownik może otrzymać w wersji zarchiwizowanej treści umieszczone przez niego na forum lub blogu, pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów prawa i po pokryciu przez Użytkownika wynikających stąd kosztów. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli archiwizacja wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.
13. Informacje i komunikaty dla Użytkowników będą publikowane na stronie internetowej Portalu. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z powyższymi informacjami.
14. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@pogotowiedziennikarskie.pl
15. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autorów i Administratora treści umieszczonych na forum i blogach oraz Materiałów Prasowych jest zakazane i podlega sankcjom prawnym,  zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powyższej ustawie.

§ 5
[ Postępowanie reklamacyjne ]
 
 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z korzystaniem z Portalu.
 2. Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna,
  że treści umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Reklamację składa się Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz wyczerpujące uzasadnienie.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.
 7. Postanowienia ust. 1 – 6 nie uchybiają przepisom Prawa prasowego.
 
§ 6
[ Postanowienia końcowe ]
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2013 r.
 2. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na Portalu.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.
 4. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


REGULAMIN REDAKCJI
Portalu Internetowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
„Niezależny Informator Lokalny”

 
Redakcja została założona i jest prowadzona w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich projektu p.t. „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych” nr 0410/D/3/2012, dofinansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych - Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

§ 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 
 1. „Portalu” – należy przez to rozumieć Portal Internetowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Niezależny Informator Lokalny”;
 2. „Wydawcy” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, REGON 002001050, NIP 525-10-65-229, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110216;
 3. „Prawie prasowym” – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 4. „Materiałach Prasowych” – należy przez to rozumieć materiały prasowe w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
 
§ 2
Regulamin określa strukturę Redakcji Portalu oraz zasady jej funkcjonowania.

§ 3
Organami Redakcji są:
 1. Redaktor Naczelny,
 2. Kolegium Redakcyjne.
 
§ 4
 1. Redaktor Naczelny realizuje zadania określone w Prawie prasowym,
  a w szczególności:
 1. decyduje o całokształcie działalności redakcji oraz kieruje tą działalnością od strony merytorycznej;
 2. dba o wysoki poziom merytoryczny publikowanych Materiałów prasowych oraz przestrzeganie przez redakcję przepisów Prawa prasowego i innych obowiązujących uregulowań prawnych;
 3. organizuje posiedzenia Kolegium Redakcyjnego i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Redaktora Naczelnego określa umowa zawarta z Wydawcą.
 
§ 5
 1. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzi Redaktor Naczelny oraz co najmniej dwóch dziennikarzy – członków redakcji.
 2. Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzje w następujących trybach:
 1. w trybie korespondencyjnym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 2. w trybie posiedzenia.
3. Kolegium Redakcyjne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ jego składu.
4. Posiedzenia Kolegium Redakcyjnego są dokumentowane w formie zwięzłego protokołu, w którym należy w szczególności ująć przedmiot i przebieg głosowań.
5. Zwołując posiedzenie Kolegium Redakcyjnego, Redaktor Naczelny wyznacza termin i przedmiot posiedzenia.
6. Redaktor Naczelny może upoważnić innego członka redakcji do zwołania i przewodniczenia w jego imieniu na posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego. 

§ 6
 1. Każdy Materiał prasowy przeznaczony do opublikowania, zgłoszony przez osobę niebędącą członkiem redakcji, podlega obligatoryjnemu:
 1. zaopiniowaniu przez Kolegium Redakcyjne, oraz
 2. zaopiniowaniu prawnemu.
2. Kolegium Redakcyjne:
 1. analizuje i weryfikuje zgłaszane do publikacji Materiały prasowe pod kątem poziomu merytorycznego, zgodności z zasadami etyki zawodowej oraz dochowania zasad sztuki dziennikarskiej, w tym szczególnej staranności dziennikarskiej,
 2. dokonuje wyceny materiałów prasowych.

§ 7
 1. Redaktor naczelny samodzielnie decyduje o publikacji lub odmowie publikacji.
 2. W odniesieniu do Materiałów prasowych niepochodzących od członka redakcji, Redaktor naczelny podejmuje decyzję o ich publikacji lub odmowie publikacji
  po wyczerpaniu procedury określonej w § 6.
 3. Redaktor naczelny odmawia opublikowania Materiału prasowego w przypadku, gdy:
 1. materiał prasowy nie spełnia wymogów wynikających z przepisów prawa;
 2. autor uchybił terminom wskazanym przez redakcję;
 3. opinia Kolegium Redakcyjnego jest oczywiście negatywna;
 4. autor nie usunął uchybień Materiału prasowego.
4. O podjęciu decyzji o odmowie publikacji Redaktor Naczelny zawiadamia autora. 

§ 8
 1. Redakcja ma prawo zmienić tytuł Materiału prasowego w porozumieniu z autorem.
 2. Redakcja ma prawo do dokonywania w Materiale prasowym koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego. Zmiany wykraczające poza korektę językową wymagają porozumienia z autorem.
 3. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych współautorów w powstanie Materiału prasowego (wraz z informacją o autorze koncepcji, założeń, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu Materiału prasowego). Odpowiedzialność za zawartość Materiału prasowego ponosi dziennikarz zgłaszający go do publikacji.

§ 9
 1. Szczegółowe zadania dziennikarzy - członków redakcji określają zawarte z nimi umowy.
 2. Warunki publikacji, w tym dotyczące wynagrodzenia autorów oraz praw autorskich, określają umowy z autorami.

§ 10
W sprawach nieunormowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Portalu Internetowego.

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2013 r.
 
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.