UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

Dlaczego skazano dziennikarza

Tomasz Nieśpiał

13.11.2014, 20:26
Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.

Sygn. akt VIII Ka 291/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Przemysław Wasilewski – spr.

Sędziowie: SO Dorota Niewińska

SO Dariusz Niezabitowski

Protokolant Agnieszka Malewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Elżbiety Korwell

po rozpoznaniu w dniu 04 września 2014 roku

sprawy E. G.-T.

oskarżonego o czyny z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 233 § 1 k.k., art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k.;

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego oraz prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku

z dnia 20 listopada 2013 roku, sygnatura akt XV K 742/13

I.  Zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, iż:

A.  oskarżonego E. G.-T.uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I. aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. skazuje go, a na postawie art. 270 § 1 k.k. wymierza mu karę 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

B.  za czyn przypisany z art. 233 § 1 k.k. na mocy art. 233 § 1 k.k. skazuje go, zaś w oparciu o art. 233 § 1 k.k. i art. 58 § 3 k.k. wymierza mu karę 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

C.  za czyn przypisany z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k. na mocy art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje go, zaś w oparciu o art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 58 § 3 k.k. wymierza mu karę 4 0 (czterdzieści) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

D.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierza wobec oskarżonego karę łączną grzywny w wysokości 40 (czterdzieści) stawek dziennych grzywny ustalając stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

II.  Z asądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200,-

(dwieście) złotych tytułem opłaty za obie instancje i obciąża w/w kwotą 100,- (sto złotych) z tytułu pozostałych kosztów procesu za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

  E. G.– T.został oskarżony o to, że:

I.  w okresie od 10 stycznia 2013 roku do dnia 28 stycznia 2013 roku w B.działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru podczas wykonywania z nim czynności przez funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w celu użycia za autentyczne podrobił dokumenty w postaci zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, protokołu kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium R. P., protokołu zatrzymania osoby, protokołu przesłuchania strony w sprawie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium R. P., protokołu ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej, postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku o umieszczeniu cudzoziemca w (...), kwitu depozytowego numer (...)w ten sposób, że w ich treści własnoręcznie nakreślił podpis o treści J. G. T. oraz w celu użycia za autentyczne podrobił dokumenty w postaci kwitów depozytowych numer (...)kart rozliczenia zdeponowanych przedmiotów, kart rozliczenia środków finansowych cudzoziemca, karty przedmiotów wydanych cudzoziemcowi, w ten sposób, że w ich treści własnoręcznie nakreślił podpis o treści J. G. ,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II.  w dniu 10 stycznia 2013 roku w B.w (...)przy ulicy (...)w trakcie przesłuchania przez funkcjonariusza policji w charakterze strony w sprawie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium R. P.i będąc pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, złożył mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach nieprawdziwe zeznania co do faktu swojego pobytu na terytorium (...)jego nielegalnego przybycia na terytorium R. P., utraty jego mienia i dokumentu paszportowego oraz swojej sytuacji rodzinnej i materialnej,

tj. o czyn z art. 233 § 1 k.k.

III.  w dniu 10 stycznia 2013 roku w B.w (...)przy ulicy (...)składając zawiadomienie o przestępstwie i będąc przesłuchanym w charakterze świadka przez funkcjonariusza policji, będąc wcześniej pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz odpowiedzialności karnej za zawiadomienie organu o niepopełnionym przestępstwie zeznał nieprawdę i powiadomił organy ścigania o przestępstwie polegającym na nielegalnym przekroczenia przez niego granicy R. P.z(...)oraz dokonanym w dniu 9 stycznia 2013 roku w okolicach B.na jego szkodę zaboru w celu przywłaszczenia torby wraz z ubraniami o nieustalonej wartości oraz pieniędzy w kwocie 200 (...)i dokumentu w postaci paszportu wydanego przez władze (...), wiedząc, że przestępstwa nie popełniono ,

tj. o czyn z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 238 k.k.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 20 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. XV K 742/13 oskarżony E. G.–T.został uznany za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, z tym że w zakresie czynu opisanego w pkt. I przyjęto, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 2a k.k. i na podstawie art. 59 § 1 k.k. odstąpiono od wymierzenia kary, zaś na podstawie art. 59 § 1 k.k. w zw. z art. 49 § 1 k.k. orzeczono od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 2 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pobrano od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 zł tytułem opłaty i obciążono go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 717,04 zł.

Na podstawie art.425 § 1 i 2 k.p.k., art. 444 k.p.k. apelację od powyższego orzeczenia wniósł prokurator, zaskarżając powyższy wyrok w części dotyczącej kwalifikacji prawnej czynu I z aktu oskarżenia oraz orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego E. G.-T..

Na podstawie art. 427 § 1 i 2 k.p.k., art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 i 3 k.p.k. zarzucił:

- obrazę przepisu prawa materialnego, a mianowicie art. 12 k.k. poprzez jego wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynu I z aktu oskarżenia zarzuconego oskarżonemu, podczas gdy oskarżony dopuścił się kilku zachowań, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a więc w warunkach czynu ciągłego określonego w art. 12 k.k.,

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, że czyn I z aktu oskarżenia zarzucany oskarżonemu, polegający na podrobieniu podpisów na dokumentach stanowi wypadek mniejszej wagi, podczas gdy okoliczności przedmiotowe i podmiotowe tego przestępstwa nie pozwalają na takie zakwalifikowanie tego czynu;

- błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, że szkodliwa społeczność czynów zarzucanych oskarżonemu nie jest znaczna oraz, że ze względu na warunki i właściwości osobiste oskarżonego cele kary zostaną spełnione przez orzeczenie wobec niego jedynie środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł, podczas gdy społeczna szkodliwość czynów oskarżonego, okoliczności popełnienia przestępstwa, potrzeby o charakterze prewencji indywidualnej i ogólnej nie pozwalają na zastosowanie instytucji z art. 59 k.k.

Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uzupełnienie opisu i kwalifikacji prawnej czynu I zarzuconego oskarżonemu o znamiona określone w art. 12 k.k., wyeliminowanie z opisu i kwalifikacji prawnej czynu zapisu, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi i skazanie oskarżonego za czyn I z aktu oskarżenia na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn II z aktu oskarżenia na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i za III czyn na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczenie kary łącznej 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata.

Na podstawie art. 425 § 1 i 2 k.p.k. i art. 444 k.p.k. apelację od powyższego orzeczenia wniósł obrońca oskarżonego E. G. - T. .

Na mocy art. 427 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt 1 i 2 k.p.k. wyrokowi zarzucił:

1.  obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie art. 4 k.p.k., art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k. poprzez uznanie oskarżonego E. G. - T. za winnego zarzucanych mu czynów, podczas gdy całość materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, oceniona w zgodzie z powołanymi przepisami, wskazuje że postępowanie oskarżonego nie spowodowało szkody w naruszanych dobrach prawnych (przyniosło wręcz pozytywne skutki), a typowa sytuacja motywacyjna kierująca sprawcą w połączeniu ze sposobem działania i okolicznościami czynu przemawia za uznaniem zachowania E. G. - T. jako czynu o znikomym stopniu społecznej szkodliwości, który winien zostać umorzony na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.

2.  w zakresie czynu z pkt. I aktu oskarżenia, obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 12 k.k. poprzez jego błędne niezastosowanie, podczas gdy przyjęcie przez Sąd Rejonowy w opisie czynu działania „w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”, a więc działania czynem ciągłym nakazuje zastosowanie wskazanego przepisu w podstawie prawnej wyroku.

Powołując się na powyższe wniósł o:

- zmianę zaskarżonego wyroku poprzez dodanie w podstawie prawnej art. 12 k.k. i umorzenie postępowania wobec E. G. - T. na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., tj. z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu

ewentualnie:

- o uchylenie skarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi W niniejszej sprawie zostały wywiedzione dwie apelacje.

Sąd Odwoławczy zważył i ustalił, co następuje.

Apelacja prokuratora okazała się trafna i skutkowała zmianami orzeczenia Sądu I Instancji, co do zmiany kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu z punktu I aktu oskarżenia oraz co do kary.

Apelację obrońcy oskarżonego Sąd Odwoławczy uznał za zasadną jedynie w części dotyczącej wprowadzenia do kwalifikacji prawnej czynu I przypisanego oskarżonemu art. 12 k.k. W pozostałej części środek odwoławczy nie został uwzględniony.

Tytułem wstępu należy podkreślić, że Sąd Odwoławczy w całości podziela i przyjmuje za własne ustalenia stanu faktycznego dokonane przez Sąd I Instancji. W sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości Sąd ten ustalił, że oskarżony w okresie od 10 stycznia 2013 roku do 28 stycznia 2013 roku dopuścił się podrobienia 13 dokumentów w celu użycia ich za autentyczne poprzez złożenie podpisu J. G. T.oraz J. G..

Następnie w dniu 10 stycznia 2013 roku w (...)w B.w trakcie przesłuchania przez funkcjonariusza policji w charakterze strony, świadomy odpowiedzialności karnej, złożył fałszywe zeznania odnośnie legalności pobytu na terytorium (...) sposobu przybycia z terytorium (...), utraty mienia i paszportu oraz sytuacji rodzinnej i majątkowej.

W tym samym dniu w (...)w B.składając zawiadomienie o przestępstwie, podczas przesłuchania przez funkcjonariusza policji w charakterze świadka, świadomy odpowiedzialności karnej zeznał nieprawdę i powiadomił organy ścigania o nielegalnym przekroczeniu granicy oraz dokonanym na jego szkodę przestępstwie w postaci kradzieży torby z ubraniami, 200 (...) (...) paszportu wiedząc, że przestępstwa nie popełniono.

Powyższe okoliczności faktyczne pozostają w niniejszej sprawie bezsporne. Najmniejszych wątpliwości nie budzi wyczerpanie przez oskarżonego wszystkich znamion poszczególnych czynów określonych w kodeksie karnym.

Podkreśleniu podlega, iż prawnokarnej ocenie podlegały 3 czyny karalne, jakich dopuścił się oskarżony i w tym zakresie można mówić o prowokacji dziennikarskiej. Prowokowanie w potocznym rozumieniu tego słowa, zgodnie ze słownikiem języka (...) oznacza działać na kogoś w taki sposób, by nakłonić go do zrobienia jakiejś czynności. Najczęściej działanie sprowokowanego jest niezbędnym środkiem na drodze do osiągnięcia celu działającego. E. G.- T.prowokując kolejne działania służb publicznych i sądu, został osadzony w (...)w B.. Prawdą jest, że w czasie pobytu na terenie ośrodka był obserwatorem, nie podejmował żadnych działań w kierunku wywołania określonych zdarzeń.

Apelacja obrońcy oraz stanowiska przedstawicieli społecznych nawiązują do art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 14 i 54 Konstytucji R. P.gwarantujących m.in. dziennikarzom wolność słowa, poprzez zagwarantowanie wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Sprawy rozstrzygane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i (...) sądy związane z działalnością dziennikarzy i ich ewentualną odpowiedzialnością karną, z powołaniem się na powyższe przepisy, w przeważającej części dotyczą spraw związanych z przestępstwami pomówienia i zniesławienia z art. 212 k.k. – w szczególności przypadkami badania czy przy okazji konkretnej publikacji nie doszło do nadużycia wolności słowa. Sąd Odwoławczy nie stwierdził, aby z jakiegokolwiek dowodu zabezpieczonego w sprawie wynikało, że materiały, które zgromadził oskarżony, sposób, czas i miejsce ich wykorzystania było kiedykolwiek w jakikolwiek sposób ograniczane, czy też zarzuty postawione w sprawie były związane z merytoryczną częścią wyemitowanego programu. Dlatego rozważania odnośnie tej części materiału Sąd Okręgowy ogranicza do odesłania do podzielnych w całości pisemnych motywów rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego.

Zasadniczym problemem, który należało rozstrzygnąć w sprawie była odpowiedź na pytanie czy i ewentualnie jakie okoliczności mogą stanowić kontratyp wyłączający odpowiedzialność dziennikarza za popełnione przestępstwa w realiach niniejszej sprawy. Z całą pewnością warunki wyłączenia odpowiedzialności karnej dziennikarza za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaną pracą nie zostały określone w ustawie.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), w artykule 10 ust. 1 ustawodawca stwierdza: „Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”.

Z kolei Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia (...) w punkcie II zatytułowanym „Zbieranie i opracowanie materiałów” pod pozycją 5 stanowi „W zbieraniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie; ukryta kamera i mikrofon czy podsłuch telefoniczny są dopuszczalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa śledczego, tj. tropienia w imię dobra publicznego - za wiedzą i zgodą przełożonych - zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy”.

Warunków kontratypu pozaustawowego wyłączenia odpowiedzialności karnej dziennikarzy należało zatem poszukiwać w doktrynie.

W pisemnym stanowisku przedstawiciel społeczny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazuje, iż K. B. i A. Z. przyjmowali, że w każdym kontratypie pozaustawowym musi istnieć kolizja dóbr chronionych prawem, której nie można rozwiązać inaczej jak tylko przez poświęcenie jednego z nich, zaś owo poświęcenie musi być społecznie opłacalne. J. K. (1) dodawał, że zastosowanie przez dziennikarza prowokacji musi być jedynym sposobem rozwiązania potencjalnie istniejącej kolizji dób, co jawi się jako mało prawdopodobne. M. P. – dziennikarz podejmując próbę praktycznego wyznaczenia granic dziennikarskiej prowokacji wskazuje następujące warunki, jakie powinna spełniać:

1.  Musi być zastosowana w ważnym interesie społecznym.

2.  Jej właściwości przestępcze muszą charakteryzować się niską szkodliwością społeczną.

3.  Powinna być przygotowana i przeprowadzona przez dziennikarzy niezależnych od jakichkolwiek wpływów.

4.  Prowadzić powinna bezpośrednio do wykrycia sprawców przestępstw czy nadużyć przedstawicieli władzy i innych osób sprawujących ważne funkcje społeczno-polityczne.

5.  Uzyskanych tą drogą informacji, potwierdzających wcześniejsze przypuszczenia, nie można było zdobyć w inny sposób; prowokacja nie może kreować faktów i zmieniać biegu rzeczywistości.

6.  Musi ujawniać prawdę i służyć napiętnowaniu status quo.

Szczegółowa analiza powyższych zapatrywań prawnych pozwala odnaleźć jeden wspólny, istotny i decydujący o rozstrzygnięciu niniejszej sprawy element. Mianowicie autorzy poszczególnych stanowisk wskazują, że można rozważać kolejne elementy uwolnienia od winy oskarżonego dziennikarza w wypadku, gdy uzyskane przez niego, istotne z punktu widzenia społeczeństwa informacje stanowią nową jakość, nie były powszechnie dostępne i znane przed dokonaniem czynu, a nie było innej możliwości na ich ujawnienie, jak tylko w drodze złamania prawa. Zatem złamanie prawa w celu uzyskania takich informacji było ostatecznością. Sąd Odwoławczy uznał, że istotną jest również kolejna okoliczność – powszechna dostępność powyższych informacji nie spowodowała bezzwłocznej reakcji właściwych organów państwa.

Sąd Odwoławczy podziela w całości pogląd i ocenę Sądu Rejonowego, że taka sytuacja w sprawie nie zaistniała.

Obrońca oskarżonego i oskarżony w toku procesu podkreślali, że czyny stanowiące przedmiot osądu nie wyrządziły żadnej szkody, nie pojawił się żaden uszczerbek w jakimkolwiek dobru prawnie chronionym. Z taką oceną niesposób się zgodzić. Prawdą jest, że żaden możliwy do określenia w wymiarze materialnym uszczerbek nie powstał, pomijając zaangażowanie czasowe i osobowe w fikcyjną, sprowokowaną sprawę szeregu organów państwowych m.in. Policji, Straży Granicznej, Wojewody, Sądu. Wskazywanym przez obronę celem głównym prowokacji było umieszczenie oskarżonego w (...) w B., pokazanie społeczeństwu w atrakcyjnej i przystępnej formie sytuacji cudzoziemców tam osadzonych, nieprawidłowości i łamania praw cudzoziemców przez funkcjonariuszy, spowodowanie zmian w prawie mających na celu zmianę tej sytuacji. Co więcej z wyjaśnień oskarżonego i zeznań świadka T. S. (1)wynika, że dzięki emisji materiału o ośrodku nastąpiły zmiany w prawie, dzięki którym sytuacja w ośrodkach dla cudzoziemców uległa zmianie.

Zakładając na chwilę, że powyższe tezy są zgodne z prawdą, trzeba się zastanowić, jakie wnioski po obejrzeniu programu (...)odniósł przeciętny obywatel. Zdaniem Sądu Odwoławczego widz stwierdził, że (...) system prawny jest w przedstawionej sytuacji niewydolny, brak jest w nim prawem przewidzianych mechanizmów kontrolnych, które weryfikowałyby prawdziwość pojawiających się doniesień prasowych o niepokojącej sytuacji w ośrodkach, wymuszających zmiany. W ocenie widza dopiero złamanie obowiązującego prawa przez dziennikarza, dzięki któremu zostaną pokazane nieprawidłowości, będzie w stanie zapoczątkować zmiany, zmienić bezczynność organów Państwa. Były to wnioski niezgodne z rzeczywistością, godzące w porządek prawny, który od lat kształtujemy, w państwo prawa, o którym mówi art. 2 Konstytucji. Na tym polega szkoda wyrządzona przez oskarżonego.

E. G.-T.postawił się ponad prawem, przejął rolę organów ścigania, gdy w rzeczywistości nie było ku temu najmniejszych podstaw, ponieważ kilka tygodni wcześniej właściwe organy państwa, w tym organy ścigania podjęły prawem przewidziane działania.

Przypisywanie sobie przez twórców programu (...) ujawnienia nieprawidłowości o ośrodku i zapoczątkowania systemowych zmian w prawie służących poprawie sytuacji cudzoziemców w ośrodkach jest nieuprawnione i niezgodne z rzeczywistością. Sąd jest przekonany, że powyższe tezy zostały postawione jedynie na potrzeby stworzenia linii obrony oskarżonego. Analiza części dowodów zgromadzonych w sprawie podważa prawdziwość tych twierdzeń.

Spośród faktów szczegółowo opisanych przez Sąd Rejonowy wystarczy przypomnieć, że w październiku 2012 roku na łamach prasy i w internecie pojawiły się publikacje opisujące sytuację w ośrodkach dla cudzoziemców. Na łamach Gazety (...)kilkakrotnie temat ten poruszali J. K. (2), T. C., J. P., E. S.. W poruszający sposób zdarzenia w ośrodku w L.opisała (...) dziennikarka E. L.. Rozpoczął się protest głodowy cudzoziemców w kilku ośrodkach. W internecie Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłosiła, iż rozpoczyna wizytację ośrodków celem zbadania przyczyn protestów.

Kolejnym istotnym z punktu widzenia rozpoznania niniejszej sprawy zdarzeniem było rozpoczęcie kontroli w ośrodkach przez (...)Do uczestnictwa w kontroli, tzw. równoległego monitoringu, zostali zaproszeni przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji (...). W dniu 18 grudnia 2012 roku został opublikowany raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców zatytułowany (...)”, w którym szczegółowo przeanalizowano warunki pobytu cudzoziemców w ośrodkach, opisano stwierdzone nieprawidłowości i wskazano rekomendacje, których realizacja spowoduje pozytywne dla cudzoziemców zmiany.

Podsumowując powyższe – w kilka dni po pojawiających się niepokojących sygnałach z ośrodków dla cudzoziemców, w oparciu o przepisy prawa, organy państwa wraz z przedstawicielami organizacji społecznych rozpoczęły działania weryfikująco – naprawcze.

Przypomnieć należy, że oskarżony w dniu 01 stycznia 2013 roku zawarł umowę o dzieło z Kombinatem (...) Sp. z o.o.Następnie wspólnie z T. S. (2)postanowił zrealizować reportaż o jednym z ośrodków dla cudzoziemców na potrzeby programu autorskiego T. S. (1) (...)Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że przed realizacją przedsięwzięcia zapoznawał się z publikacjami na temat sytuacji w ośrodkach, które pojawiły się na łamach gazet, wielokrotnie analizował raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wszystkie powyższe publikacje było powszechnie dostępne i znane. Co więcej E. G.- T.rozmawiał z panią K. R.z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz panią A. C.ze Stowarzyszenia Interwencji (...), które wizytowały ośrodki i przeprowadzały tam kontrole. Tym samym przed złamaniem prawa oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co zastanie na terenie ośrodka i które aspekty życia w ośrodku będą pozostawały w jego zainteresowaniu.

Przypisywanie sobie przez oskarżonego i osoby realizujące program (...) mocy sprawczej ukazania prawdziwego obrazu ośrodka dla cudzoziemców, wielokrotne twierdzenie, że nie było innego sposobu na ujawnienie i pokazanie sytuacji osób tam osadzonych oraz zapoczątkowanie zmian w obowiązującym prawie jest nieuprawnione.

Tym samym równie nieusprawiedliwionym pozostaje wielokrotne, świadome i przemedytowane złamanie prawa przez oskarżonego, w celu przedostania się na teren ośrodka. Co oczywiste zasadniczą, niewymierną lecz poważną szkodą godzącą w wizerunek (...), jako państwa prawa, było stworzenie pozorów bezradności i bezczynności organów Państwa jako usprawiedliwienia wielokrotnego złamania prawa celem przedostatnia się w roli obcokrajowca na teren ośrodka.

Czy podczas pobytu E. G.-T.na terenie ośrodka zarejestrowano nowe, dotąd nieznane organom państwa naruszenia prawa, czy prócz atrakcyjnego przekazu, wpisującego się w konwencję programu (...) pojawiła się nowa jakość, która skierowała sprawę cudzoziemców na nowe tory? Wystarczającym jest przytoczenie słów prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka K. R.– „W zakresie ujawnionych informacji w reportażu nie było nic bardziej szokującego niż to, co ustaliliśmy w raporcie” (k. 551).

Sąd Okręgowy przyznaje rację twórcom programu, do którego materiały nakręcił oskarżony, iż nie było innego sposobu na realizację założonej przez nich formuły programu, niż złamanie prawa. Natomiast Sąd jest przekonany również i co do tego, że można było przedstawić szerokiej widowni sytuację, jaka panowała w ośrodkach na początku 2013 roku w równie sensacyjny i poruszający sposób, bez konieczności popełniania czynów karalnych. Sąd Odwoławczy zdaje sobie sprawę z wymogów, jakie stawiane są programom telewizyjnym, operujących obrazem. Jednak atrakcyjność, sensacyjność i chęć zainteresowania możliwie szerokiego kręgu odbiorców poruszaną, znaną w chwili tworzenia programu tematyką, w żadnym wypadku nie może usprawiedliwiać wielokrotnego łamania prawa i wprowadzania w błąd funkcjonariuszy publicznych. Powyższe ustalenia są w przekonaniu Sądu Okręgowego fundamentem w ustaleniu stopnia społecznej szkodliwości czynów oskarżonego, który jest znaczny. W tym zakresie Sąd nie podzielił zapatrywań prawnych Sądu Rejonowego.

To stało się podstawą do przypisania podsądnemu czynu I w formie podstawowej, zgodnej z opisem i kwalifikacją, jak w akcie oskarżenia – z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Biorąc pod uwagę treść czynu I przypisanego oskarżonemu przez Sąd Rejonowy, w szczególności sformułowania „działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”, pominięcie w kwalifikacji prawnej czynu I przypisanego oskarżonemu art. 12 k.k. traktować należy, jako oczywiste przeoczenie, wskazywane zgodnie przez skarżących, którego korekta mogła nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądu wyższej instancji (art. 438 pkt 1 k.p.k.).

Sąd Odwoławczy podzielając argumenty zawarte w apelacji prokuratora jest przekonany, że czyny, których dopuścił się oskarżony nie mogą pozostać bezkarne w potocznym i prawnym rozumieniu tego słowa. Wystarczającym jest orzeczenie wobec oskarżonego kary grzywny za każdy z trzech przypisanych mu czynów.

Nie ulega wątpliwości, że popełnione przez oskarżonego przestępstwa cechują się znaczną szkodliwością społeczną przejawiającą się głównie w tym, że oskarżony w sposób pośredni godził w wizerunek R. P. jako państwa prawa, wprowadził w błąd różne organy państwa (Straż Graniczną, Policję, Wojewodę, Sąd), kierując się chęcią stworzenia dobrego materiału dziennikarskiego, nie bacząc na łamanie przepisów prawa i ogólne naruszenie porządku prawnego,

Do okoliczności łagodzących dla oskarżonego należało w szczególności zaliczyć to, że nie był on dotychczas karany (informacje z (...)- k. 600) i prowadzi ustabilizowany tryb życia.

W zakresie kary grzywny przypomnieć należy, że jej wymiar następuje w dwóch etapach. Najpierw Sąd określa liczbę stawek dziennych, kierując się ogólnymi dyrektywami wymiaru kary, określonymi w art. 53 § 1 k.k. tzw. oceną stopnia społecznej szkodliwości czynu i winy sprawcy oraz potrzebami w zakresie indywidualnoprewencyjnego i ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary, przy czym powinien uwzględnić okoliczności wskazane w art. 53 § 2 i 3 k.k. Uwzględniając te okoliczności Sąd Odwoławczy doszedł do przekonania, że należało wymierzyć oskarżonemu za I czyn (podrobienie szeregu dokumentów) karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych, za II czyn (składanie fałszywych zeznań) karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych, zaś za III czyn (składanie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz fałszywych zeznań na Komisariacie Policji) karę grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych.

Jeżeli chodzi o wysokość jednej stawki dziennej grzywny, która nie powinna być niższa niż 10 zł, ani przekraczać 2000 zł (art. 33 § 3 k.k.) Sąd ma obowiązek uwzględnić dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Zgodnie z danymi osobopoznawczymi oskarżonego E. G.- T.(k. 427) jest on dziennikarzem, utrzymującym się z pracy jako reporter, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości (...)zł, bez majątku, nie posiadającym nikogo na utrzymaniu. W ocenie Sądu Okręgowego określenie wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 zł nie przekroczy jego możliwości zarobkowych i będzie kwotą pozostająca w realnych możliwościach finansowych oskarżonego.

Reasumując, Sąd Okręgowy uznał, iż karami adekwatnymi do okoliczności podmiotowo–przedmiotowych sprawy oraz właściwości i warunków osobistych oskarżonego, a jednocześnie karami, które w należyty sposób spełnią swoje cele tak w zakresie prewencji indywidualnej, jak i generalnej, będzie za I czyn kara grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych, za II czyn kara grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych, zaś za III czyn kara grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych. Najwyższą karę jednostkową Sad wymierzył za czyn III - zawiadomienie o przestępstwie którego nie popełniono, ponieważ nawet w wyjaśnieniach samego oskarżonego nie znalazł uzasadnienia i usprawiedliwienia, co do zgłoszenia przez niego organom ścigania zawiadomienia o dokonaniu na jego szkodę kradzieży torby, ubrań, pieniędzy i paszportu.

W ocenie Sądu Odwoławczego przy wymiarze kary łącznej, z uwagi na jeden cel łączący wszystkie popełnione przestępstwa należy przyjąć zasadę pełnej absorpcji poszczególnych jednostkowych kar przez karę najsurowszą – 40 stawek dziennych po 50 złotych każda stawka. Kara ta winna wpłynąć wychowawczo i poprawczo na oskarżonego oraz przyczynić się do kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sąd obciążył również skazanego kosztami procesu za postępowanie przed Sądem II Instancji.

O opłacie za postępowanie przez sądem drugiej instancji orzeczono na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1983.49.223 j.t., ze zm.), zaś o pozostałych kosztach za postępowanie odwoławcze orzeczono na podstawie art. 635 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k.

Koszty procesu w kwocie 100 złotych obejmują opłatę z tytułu kosztów poniesionych za uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (art. 618 § 1 pkt 10 k.p.k.) oraz z tytułu kosztów doręczeń wezwań i innych pism (art. 618 § 1 pkt 1 k.p.k.). Opłaty za karty karne zostały ustalone zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2003.151.1468) oraz zgodnie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014.861). Opłata za kartę karną wydaną do 1 lipca 2014 r. równa był kwocie 50 złotych, zaś po tej dacie (wejście w życie nowego rozporządzenia) - 30 złotych. W niniejszej sprawie zostały zażądane w różnym czasie dwie karty karne dotyczące oskarżonego, co do których zostały naliczone różne opłaty obowiązujące w datach wydania poszczególnych informacji, stąd opłata za dwie karty karne równa jest kwocie 80 zł (50 zł + 30 zł). Jeśli chodzi o wskazane koszty doręczeń, zostały one naliczone w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. 2003.108.1026 ze zm.), stosownie do którego ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w każdej instancji w postępowaniu sądowym po 20 zł, niezależnie od liczby doręczonych pism.

Końcowo, powracając do problemu prawnego - pozaustawowego kontratypu prowokacji dziennikarskiej, w ocenie Sądu Odwoławczego, gdyby w sprawie wydarzenia potoczyły się w innej kolejności, mogłyby powstać nowe okoliczności do dalszych rozważań na tym polu. Mianowicie, gdyby po publikacjach prasowych, przy braku działań uprawnionych organów państwa oskarżony podjął działania opisane w niniejszej sprawie, a dopiero po wyemitowaniu programu rozpoczęły się kontrole, czy w jeszcze ciekawszej pod względem prawnym konfiguracji, gdyby zdarzenia objęte aktem oskarżenia nastąpiły jako pierwsze przed publikacjami w prasie i działaniami organów państwa – nie można wykluczyć zaistnienia warunków do zwolnienia dziennikarza od odpowiedzialności karnej.

Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie zaistniała.
Redakcja: Administracja
Tomasz Nieśpiał

Komentarze:

~Nitya thumbnail
~Nitya 20.09.2017, 11:21

Wonderful post!!! Genuinely loved this kind of post. Although I want much more information on like precious subject matter. Model escorts service in Delhi

~Escorts in Delhi thumbnail
~Escorts in Delhi 20.09.2017, 11:06

The Blackberry-girls, our female companions specialize also to offer relaxing and special services to our clients. Not only does it remove wrinkles of tension from your forehead, but it lets you to touch your sensual core and gets you comfortable with their erotic skill. Our Delhi call girls are performed by our trained and expert female escorts in Delhi who have skills of a masseuse, while offering a massage to their clients and forming an appropriate ambience too.


Escorts Service in Delhi

Hyderabad Escorts

Mumbai Escorts

~Delhi Escorts thumbnail
~Delhi Escorts 20.09.2017, 10:58

Escorts Service in Delhi
Hyderabad Escorts
Mumbai Escorts
So you may believe on us to let you experience bliss possible by Goddess of Love – escorts in Delhi. Such a passionate journey is potential by Blackberry-girls and you may be left satisfied fully with our elite Delhi escorts.

~Blackberry-girls thumbnail
~Blackberry-girls 20.09.2017, 10:55

The Blackberry-girls, our female companions specialize also to offer relaxing and special services to our clients. Not only does it remove wrinkles of tension from your forehead, but it lets you to touch your sensual core and gets you comfortable with their erotic skill. Our Delhi call girls are performed by our trained and expert female escorts in Delhi who have skills of a masseuse, while offering a massage to their clients and forming an appropriate ambience too.
Escorts in Delhi
Hyderabad Escorts
Mumbai Escorts

~Gurgaon Escorts  thumbnail
~Happy New Year 2018 thumbnail
~Happy New Year 2018 19.09.2017, 07:19

Happy New Year 2018 HD Wllpapers: New Year season is on. The new year parties, resolutions began. Send latest New Year Wishes, Quotes with HD Images to your friends.

~MBA Dissertation Writing Service thumbnail
~MBA Dissertation Writing Service 16.09.2017, 14:19

I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here
MBA Dissertation Writing Service

~Matlab Assignment Help thumbnail
~Matlab Assignment Help 16.09.2017, 14:18

Thanx for sharing such useful post keep it up :)
Matlab Assignment Help

~Jaipur Escorts  thumbnail
~https://www.accountingassignments.help/ thumbnail
~https://www.accountingassignments.help/ 15.09.2017, 06:50

Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

~https://www.academicpaperwriter.com/ thumbnail
~https://www.academicpaperwriter.com/ 15.09.2017, 06:48

Good way of telling, good post to take facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in my college.

~chemia profesjonalna thumbnail
~chemia profesjonalna 14.09.2017, 14:55

In any event it ended a really fantastic trip for us on an absolute high. A case of being in the right place at the right time!" chemia profesjonalna

~jon thumbnail
~jon 11.09.2017, 18:31

Fight that do not miss Canelo vs Golovkin .Watch Golovkin vs Canelo,Live,Stream,Online,Free,Fight,Boxing,HBO PPV,TV Coverage,HD,Date,Time,Tickets,Odds,Venue on Sept 16,2017 Saul Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin Pay Per View

~Canelo Golovkin thumbnail
~Canelo Golovkin 11.09.2017, 18:21

Canelo vs Golovkin-Live Stream,Fight Cards,How to Watch,HBO PPV,Boxing,HD,Online,Free,Saul Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin Pay Per View,Tickets,Date,Time,TV Channel,Streaming,Odds,Venue Get Update Here.

~Anshita thumbnail
~Anshita 11.09.2017, 14:02

Thank you for sharing and I hope this website you manage to be the best and be number one. I really like your blog! Continue to write more! Very interesting!.Independent Escorts in Gurgaon

~Minna thumbnail
~Minna 11.09.2017, 14:01

I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!
Delhi Escorts |
Escorts in Delhi |
http://www.gurugramnightangel.com/ |
Aerocity Escorts |
Escorts in Gurgaon |
Female Escorts in Gurgaon

~paharganj escort  thumbnail
~paharganj escort 09.09.2017, 15:53

Paharganj Escort
CLICK MY WEB AND THERE MY NUMBER AND CALL ME AND I WILL PROVIDE A HIGH CLASS ESCORT GIRL

~rca thumbnail
~rca 09.09.2017, 06:26

نجد ان البنات شغوفة للغاية عندما تجد احدث العاب باربى الرائعة ومن ثم البدء فى لعبها اون لاين
العاب بنات

~Sadiya Khan thumbnail
~Sadiya Khan 08.09.2017, 12:33

Great information on this post and all the details are in this post is awesome.
http://www.hifimodelescortsgurgaon.com

~Sheena thumbnail
~Sheena 07.09.2017, 08:06

While we have started this escort agency various kinds of issues arise and they are to be solved was necessary. There was a major problem about the service quality and profile beauty by knowing both of factors Miss Sheena Led her Agency in Connaught Place where she has been assigning since six three moth with higher quality profile and to influence all over the project just see this website and fix an appointment with our quality and presenting a latest kinds of information see this website.
Connaught Place Escort

~DELHI ESCORT  thumbnail
~DELHI ESCORT 04.09.2017, 12:01

delhi escort HELLO FRIENDS CLICK MY WEB AND THERE MY NUMBER AND CALL ME AND I WILL PROVIDE A BEST ESCORT SERVICE

~sleemalax thumbnail
~sleemalax 01.09.2017, 21:01

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.Madden 18 Longshot Mode I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!

~asdasd thumbnail
~asdasd 31.08.2017, 12:01

Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next..
jason spencer student loans

~asdasd thumbnail
~asdasd 30.08.2017, 12:04

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
phyto extractions

~asdas thumbnail
~asdas 30.08.2017, 08:30

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
blog-jardin.info

~Assignment Help Sydney thumbnail
~Assignment Help Sydney 29.08.2017, 13:14

This is a very well written post, my compliments. I’m glad to find your post. Keep sharing this type of stuff.
Get Help from Leading Assignment help Sydney

~Buy Coursework Assignment Help thumbnail
~Buy Coursework Assignment Help 29.08.2017, 07:33

Thanx for sharing such useful post keep it up. Buy Coursework Assignment Help

~Finance Assignment thumbnail
~Finance Assignment 29.08.2017, 07:32

I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up. Finance Assignment

~JAMS thumbnail
~JAMS 28.08.2017, 15:14

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
http://www.oatleyblog.com.au/

~asdada thumbnail
~asdada 27.08.2017, 15:47

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
Zattini

~happy new year thumbnail
~happy new year 26.08.2017, 18:21
~Happy new year 2018 quotes thumbnail
~Happy new year 2018 quotes 26.08.2017, 18:20
~Happy new year 2018 images thumbnail
~Happy new year 2018 images 26.08.2017, 18:18
~clash of kings thumbnail
~clash of kings 25.08.2017, 12:17

Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.clash of kings download

~Assignment help thumbnail
~Assignment help 22.08.2017, 14:29

Thanks for this article. It contains the information i was searching for and you have also explained it well. We are also a service provider that deal in the assignment writing help sector. So, the students struggling to write their college assignments can opt for our online assignment help and can get a quality assignment written from us.

~talktomcalisters.com thumbnail
~talktomcalisters.com 21.08.2017, 11:23

I thank you for the information! I was looking for and could not find. You helped me!
talktomcalisters.com

~BlackMen thumbnail
~BlackMen 19.08.2017, 14:10

I truly thank you for the profitable information on this awesome subject and anticipate more incredible posts. Much obliged for getting a charge out of this excellence article with me. I am valuing it all that much! Anticipating another awesome article. Good fortunes to the creator! All the best! labiaplasty

~Suhana Khan thumbnail
~Suhana Khan 18.08.2017, 11:29

Awesome substance material and extraordinary design. Your site merits the greater part of the positive input it"s been getting
Delhi Escorts

~kingroot apk download thumbnail
~kingroot apk download 18.08.2017, 07:20

kingroot apk download
king root for android or ios can be used easily. These days you see the technology is so much developed

~asdasd thumbnail
~asdasd 17.08.2017, 13:35

I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers.
vietnam top video production companies

~Philip Kayden thumbnail
~Philip Kayden 16.08.2017, 08:24

This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have https://www.spsshelponline.com/ some information relevant for online dissertation help.

~been waited for therefore lon thumbnail
~been waited for therefore lon 16.08.2017, 05:55

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
Bitcoin to Western Union

~asdsd thumbnail
~asdsd 15.08.2017, 09:58

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.
foto op tuindoek

~asds thumbnail
~asds 13.08.2017, 13:12

I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website.
aluminium fot

~sheikh thumbnail
~bilaal thumbnail
~bilaal 10.08.2017, 08:44

[url=http://internetexplorer-download.com]Internet explorer download[/url]
[url=https://avgantivirusfreedownload.com]avg antivirus free download[/url]

[url=https://mcafeeremovaltool.com]mcafee removal tool[/url]
[url=https://malwarebytesantimalwarefree.com]malwarebytes anti malware free[/url]
[url=http://internetexplorer11download.com]download internet explorer 11[/url]
[url=http://i365login.com]office 365 login[/url]
[url=http://fileextension-apk.com]file extension apk[/url]
[url=https://winrar64bitdownload.com]Winrar 64 Bit Download[/url]

[url=https://audacitydownload.com] Audacity Download[/url]

~Michel Jhon thumbnail
~Michel Jhon 10.08.2017, 07:41

Economics Homework Help I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up.

~John Martin thumbnail
~John Martin 10.08.2017, 07:00

Case-Study-Solutions.com I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

~asd thumbnail
~asd 09.08.2017, 14:41

Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
DUI attorneys

~asds thumbnail
~asds 07.08.2017, 09:04

This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back.
Property for sale Cebu

~asd thumbnail
~asd 06.08.2017, 09:57

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best among many.
travel videos

~asdsadasdsad thumbnail
~asdsadasdsad 05.08.2017, 11:59

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...
افضل شركة نظافة بالدمام

~a10 thumbnail
~a10 05.08.2017, 03:46

It is my first time I visit here. The way you create a website very thorough and good. This is very very impressive. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. I will continually be coming on a regular basis you just read your posts.
animal jam, a10, color switch

~Mark thumbnail
~Mark 03.08.2017, 09:09

I want to make love to your colours, friend. online stopwatch

~Anna thumbnail
~Anna 03.08.2017, 09:08

Just sleek =) online timer

~BlackMen thumbnail
~BlackMen 03.08.2017, 08:57

Thanks for this article very helpful. thanks. http://hearingprotection.beep.com/index.htm

~Thetoolsmaster's best drill press thumbnail
~Thetoolsmaster's best drill press 02.08.2017, 15:14

Thanks for sharing, post with us. Thetoolsmaster's best drill press

~sadsd thumbnail
~sadsd 01.08.2017, 16:15

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.
signs of endometriosis

~help with autocad thumbnail
~help with autocad 31.07.2017, 11:43

This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.
help with autocad

~ads thumbnail
~ads 30.07.2017, 13:50

I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks
cures for hemorrhoid

~Computer Network Online help thumbnail
~Computer Network Online help 28.07.2017, 09:41

My friend recommended this blog and he was totally right keep up the good work
Computer Network Online help

~s thumbnail
~s 27.07.2017, 12:04

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
英国微整

~Case Study Assignment Help thumbnail
~Case Study Assignment Help 27.07.2017, 09:18

This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.
Case Study Assignment Help

~Online AutoCad Help thumbnail
~Online AutoCad Help 27.07.2017, 09:16

This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.
Online AutoCad Help

~dasdasd thumbnail
~dasdasd 27.07.2017, 07:48

That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally!
anabolic supplements

~Stephennon thumbnail
~Stephennon 26.07.2017, 07:03

xray viagra
web

cheap viagra
zesta womens viagra

~Kevin thumbnail
~Kevin 26.07.2017, 07:01

Online Data Entry Serives
This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here.

~Stephennon thumbnail
~Stephennon 26.07.2017, 04:45

banned viagra commercials
buy viagra online
cheap viagra
viagra rx

~Jamesgor thumbnail
~Jamesgor 25.07.2017, 23:51

blue order pill viagra
viagra
buy viagra online
generic viagra melt tabs

~dasddsads thumbnail
~dasddsads 24.07.2017, 14:19

Thank you for taking the time to publish this information very useful!
jetpack joyride hack

~Programming Assignments thumbnail
~Programming Assignments 24.07.2017, 12:23

I loved the way you discuss Programming Assignments the topic great work thanks for the share.

~asdsd thumbnail
~asdsd 23.07.2017, 15:46

Thanks for the valuable information and insights you have so provided here...
hay day generator

~asdsd thumbnail
~asdsd 23.07.2017, 15:12

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
legal steroids for sale

~sdad thumbnail
~sdad 20.07.2017, 14:51

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us!
Como montar um negócio online

~asdsd thumbnail
~asdsd 18.07.2017, 11:39

Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
hobby

~nice thumbnail
~nice 17.07.2017, 14:20

As I was composting the left-overs of my foraged berry and wild sorrel salad, I couldn't help wonder! The salt-of-the-earth type jobs some of my primary school classmates ended up in just don't exist any more. But that's just what we get when we continue to measure economic growth through GDP rather than focusing on freedom of expression and sustainability.
timer

online timer

~nice thumbnail
~nice 17.07.2017, 14:20

Whilst looking for a charging spot for my electric car it came to me. I would rather vote for the BNP than let my three year old eat anything sold in Asda! It's all Thatcher's fault.

stopwatch

online stopwatch

~asda thumbnail
~asda 17.07.2017, 12:43

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
obsession factory

~asda thumbnail
~asda 16.07.2017, 12:27

Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family.
property management templates

~asdad thumbnail
~asdad 15.07.2017, 10:20

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
trung tâm anh ngữ ila

~jams thumbnail
~jams 14.07.2017, 15:30

I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
the best weight loss pills

~bill thumbnail
~bill 13.07.2017, 16:17
~my zaxby's visit thumbnail
~Nedolgie thumbnail
~Nedolgie 11.07.2017, 23:52

Thank you for your posts! Very interesting!
192.168.o.1

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 10.07.2017, 09:25

Thanks for this article very helpful. thanks.
natural appetite suppressants

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 09.07.2017, 16:52

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
Scribblers Inc Business and Industry

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 08.07.2017, 16:41

This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
jason spencer dallas

~Research Paper Writing thumbnail
~Research Paper Writing 07.07.2017, 09:04

by visiting this site I found cool stuff here Research Paper Writing keep it up.

~Online PHP Programming Help thumbnail
~Online PHP Programming Help 07.07.2017, 09:03

Pretty helpful material, Online PHP Programming Help much thanks for this article

~dasad thumbnail
~dasad 05.07.2017, 10:01

I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.
voyance gratuite

~asdasda thumbnail
~asdasda 04.07.2017, 09:06

Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
Ottawa Projection Reporter

~asdas thumbnail
~asdas 02.07.2017, 11:58

Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success.
monogram necklaces

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 02.07.2017, 07:51

including reasonable comments here...
Healthy Diet

~asdas thumbnail
~asdas 01.07.2017, 15:43

Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work..
rosary necklace

~saicharan thumbnail
~saicharan 17.06.2017, 12:46

Blue Waffle Disease is sexually transmitted and appears to occur in the vaginal area. This urban myth had hit the world of internet with a very interesting name, Blue waffle.
blue waffel

~JAMS thumbnail
~JAMS 17.06.2017, 12:35

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
create multiple income streams

~jams thumbnail
~jams 16.06.2017, 15:31

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
camping advice

~jams thumbnail
~jams 16.06.2017, 14:39

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.
Engineering Jobs South Africa

~JAMS thumbnail
~JAMS 15.06.2017, 22:59

Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.
Singapore private investigators

~DannyImish thumbnail
~DannyImish 12.06.2017, 03:29

Attention Required! | Cloudflare
Attention Required! !..

~wixbly thumbnail
~wixbly 23.05.2017, 11:07

Play Free Online Games at wixbly.com here you can play awsome free unblocked games and run unblocked

~john thumbnail
~john 23.05.2017, 11:04
~Jonny thumbnail
~Jonny 15.05.2017, 09:58

Man behold one blessed is for. Beginning yielding it there earth gathered stars give open third, that great Whose good green thing, and sixth multiply bring created. Seasons appear seas. fast food near me

~walmart headquarters  thumbnail
~walmart headquarters 09.05.2017, 10:45

walmart headquarters
Excellent post. Thank you very much!!

~maodzedun thumbnail
~maodzedun 06.05.2017, 13:24

Ważne jest, aby doprowadzić tę informację do publicznej wiadomości, dzięki za to robi
places to eat near me

~Write My Psychology Assignment thumbnail
~Write My Psychology Assignment 04.05.2017, 10:03

I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs.
Write My Psychology Assignment

~Make My Law Assignment thumbnail
~Make My Law Assignment 04.05.2017, 09:51

This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.
Make My Law Assignment

~online java tutorThe leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline. thumbnail
~online java tutorThe leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline. 04.05.2017, 09:39

online java tutor
The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline.

~Finance Assignment writing service thumbnail
~Finance Assignment writing service 04.05.2017, 09:23

only professional writers can make this kind of material,cheersFinance Assignment writing service

~buy coursework online thumbnail
~buy coursework online 04.05.2017, 09:05

I appreciate this work amazing post for us I like it.
buy coursework online

~Best Content Writing Services thumbnail
~Best Content Writing Services 04.05.2017, 08:50

by visiting this site I found cool stuff here keep it up.
Best Content Writing Services

~Help With C Programming Homework thumbnail
~Help With C Programming Homework 04.05.2017, 08:33

Pretty helpful material, much thanks for this articleHelp With C Programming Homework

~Write My Bio Assignment For Me thumbnail
~Write My Bio Assignment For Me 04.05.2017, 08:09

I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned hereWrite My Bio Assignment For Me

~BBA Assignment Writing Service thumbnail
~BBA Assignment Writing Service 04.05.2017, 07:57

Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.BBA Assignment Writing Service

~help with assignment thumbnail
~help with assignment 04.05.2017, 07:37

Thanx for sharing such useful post keep it up.
help with assignment

~towelroot apk thumbnail
~towelroot apk 29.04.2017, 11:09

Towelroot Apk is an awesome app to root your android device. It is a small tool that allows you to root your Android device in just a few seconds towelroot apk

~tubemate app thumbnail
~tubemate app 28.04.2017, 14:29

tubemate app for android tubemate app

~Martin Jam thumbnail
~Martin Jam 27.04.2017, 11:50

The writer has composed a brilliant article Please write my assignment for me. You made you indicate and very little talk about. It resembles this well-known fact that you can not contend with the fact of the matter is not all inclusive, everything has its special case.

~James Anderson thumbnail
~James Anderson 27.04.2017, 11:47

I just want to say thanks for this great post Help with Coursework, quality article and will look more of your respective fascinating content. Superb sharing!

~Peter Kevin thumbnail
~Peter Kevin 27.04.2017, 11:46

The writer has composed a brilliant article Someone do my assignment for me. You made you indicate and very little talk about. It resembles this well-known fact that you can not contend with the fact of the matter is not all inclusive, everything has its special case. A debt of gratitude is in order for this data.

~budget laptops for gaming below 550$ thumbnail
~budget laptops for gaming below 550$ 26.04.2017, 12:54
~Happy New Year 2018 thumbnail
~Happy New Year 2018 13.04.2017, 14:53

Happy New Year 2018 is soon going to knock our doors.

~norton setup thumbnail
~norton setup 30.03.2017, 13:22

I like this site and the article as well Download norton setup

~viagra thumbnail
~viagra 28.03.2017, 11:03

buy viagra cheap pills for men in india .

~shareit for laptop thumbnail
~shareit for laptop 27.03.2017, 06:38

Download shareit for laptop Latest Version

~pokemesh apk thumbnail
~pokemesh apk 25.03.2017, 10:51

Download the latest version of pokemesh apk download file easy and fast.

~john thumbnail
~john 01.03.2017, 18:14

very interesting Website about the breed of dog
pomsky

~alex thumbnail
~alex 24.01.2017, 21:58

very interesting Website about the breed of dog
boston terrier

~Unblocked Racing Games thumbnail
~Unblocked Racing Games 20.01.2017, 11:37

You can download Unblocked Racing Games and play with your friends without any limit.

~Rina thumbnail
~Rina 23.12.2016, 22:30

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..

bmi calculator

~alex thumbnail
~alex 14.12.2016, 20:59

I found a wonderful site, and there is a cool breed of pomsky

~nina thumbnail
~nina 02.12.2016, 15:48

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. eyebrow threading

~bop thumbnail
~bop 02.12.2016, 15:46

scalp psoriasis Really great post. I just unearthed your online journal and needed to say that I have truly delighted in perusing your blog entries. Huge a debt of gratitude is in order for the valuable information.

~Marco10 thumbnail
~Marco10 23.11.2016, 17:09

Sixth years which midst bring fowl second had his made above under.

Can't signs you'll yielding wherein subdue beginning subdue can't they're creepeth lesser spirit itself they're.

Whales were male beast seed had fish creature. Wherein shall. For beast evening gathering. So. Yielding meat. Won't give great, multiply him creepeth. russian bear dog

~cialis_pills thumbnail
~cialis_pills 17.11.2016, 12:44

Looking for a job comprar cialis pills generico en espa?

~Simon thumbnail
~Simon 14.11.2016, 15:03

Dobrze napisane artykuł
www

~Lily thumbnail
~Lily 23.10.2016, 00:35

It is difficult to say exactly what the author tried to say, but i liked it. Good post! But if u want more information just look at prayer times

~monica thumbnail
~monica 07.10.2016, 16:41

plaque psoriasis Very well written article. It will be helpful to everyone who employee it, including me. Keep up the good work - can't wait to read more posts.

~street_fighter thumbnail
~street_fighter 04.10.2016, 09:51

Fresh has buying street fighter for current that online I /fadr/half-price-pharmacy.

~Tadeusz thumbnail
~Tadeusz 05.09.2016, 10:31

Dziękuję za wspaniały artykuł i ładnym miejscu! Jestem teraz na stałe gości
192.168.0.1

~yll thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.