UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

Jeśli rozwój, to tylko inteligentny (partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP)

Logo PARP

Konrad Abramowicz

12.12.2016, 00:00

Największym w całej Unii Europejskiej krajowym programem finansującym badania, rozwój i innowacje – jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To ponad 36 mld złotych przeznaczonych dla przedsiębiorców, którym brakuje środków by realizować biznesowe marzenia. Marzenia o sukcesie własnym i Polsce silnej i niezależnej gospodarczo.

W biznesie, by osiągnąć realne efekty ważne jest działanie konsekwentne i całościowe. To właśnie zapewnia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który jest programem kompleksowym – wspiera innowacyjną przedsiębiorczość na wszystkich etapach: od idei, poprzez badania i rozwój, aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w programie Inteligentny Rozwój odpowiedzialna za wdrożenia działań i rozdzielenie części środków – na działania w POIR, na wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dysponuje kwotą 1,95 mld euro. Skupia się głównie na czterech obszarach, które obejmują: rynek start-upowy, inwestycje w innowacje, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, internacjonalizację i promocję gospodarczą.

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców finansowanie konkretnych działań dzięki pomocy PARP-u otwiera możliwości dynamicznego rozwoju, podnosi potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwia także podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Efekty wykorzystania środków z POIR są bardzo konkretne. W Programie może wziąć udział ponad 12 tys. firm, które uzyskają wsparcie na prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji. Powstanie co najmniej 20,5 tys. nowych miejsc pracy a firmy uruchomią około 4,4 mld euro własnych środków na działalność innowacyjną.

Na Start-up!

W łańcuchu działań prorozwojowych – na samym początku są firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność - start-upy. Sam oryginalny pomysł na biznes nie wystarcza. Rozpoczęcie działalności gospodarczej kosztuje a zaniechania spowodowane brakiem pieniędzy, powodują, że przedsięwzięcie nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Luka finansowa czyli brak dostępu do finansowania, stanowi jedną z najpoważniejszych barier rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. I w tym punkcie PARP w ramach POIR może pomóc w rozwinięciu biznesu. Osiągnięcie stabilnego finansowania na tym etapie zapewnia Fundusz Pożyczkowy Innowacji lub projekt Scale UP.

Pieniądze nie spadną z nieba konieczna jest inicjatywa własna. Aby uzyskać pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Innowacji należy znaleźć inwestora prywatnego i przekonać go do współpracy. Inwestorem może być fundusz typu venture capital (VC) lub anioł biznesu (biznesmen z branży dysponujący kapitałem do zainwestowania). Konieczne jest wcześniejsze podpisanie z nim umowy inwestycyjnej na objęcie udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie.

Finansowanie start-upu za pomocą Funduszu Pożyczkowego Innowacji składa się z dwóch części: środków publicznych i kapitału prywatnego (aniołów biznesu lub funduszy VC) w stosunku 1:1. Do inwestycji prywatnej Fundusz dorzuci drugie tyle. Dzięki takiej konstrukcji wsparcia przedsiębiorca otrzyma, „w pakiecie”, biznesowe doświadczenie, mentoring, doradztwo i kontakty inwestora prywatnego. Dodatkowym pozytywnym efektem tak skonstruowanego wsparcia jest pobudzenie i zachęcenie kapitału prywatnego do angażowania się w perspektywiczne, innowacyjne, ale przez to także - niestety - ryzykowne przedsięwzięcia.

Pożyczka przeznaczona dla mikro- i małych przedsiębiorców, których firma działa na rynku nie dłużej niż 55 miesięcy (minimalnie – 200 tys. zł, maksymalnie – 2 mln zł) ma długi okres spłaty (maksymalnie 8 lat). Na tego typu pożyczki w ramach projektu przeznaczono 129,74 mln euro.

Przyspieszamy ze Scale UP

Brak doświadczenia i wystarczających środków powoduje często przeciąganie się okresu przygotowania produktu i wejścia na rynek, co generuje dodatkowe koszty funkcjonowania start-upu. W przyspieszeniu działań, a co za tym idzie obniżeniu kosztów, pomocny jest program Scale UP w ramach programu Start In Poland ze środków POIR.

Z Programu opartego na współpracy z dużymi przedsiębiorstwami skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy. Celem działania jest przygotowanie produktu lub usługi do komercjalizacji, dzięki wsparciu doradczemu i mentorskiemu oraz wsparciu w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi.

Scale UP odwołuje się do koncepcji „złotego trójkąta innowacji”, ponieważ animuje współpracę trzech różnych grup podmiotów i daje każdej z nich korzyści. Start-upy biorą udział w programie akceleracyjnym, w ramach którego dostają pomoc finansową na opracowanie innowacji; korzystają z wiedzy, kontaktów i zaplecza infrastrukturalnego dużego przedsiębiorstwa. Akceleratory (grantobiorcy) – tworzą podmioty posiadające zespoły doświadczone we współpracy z młodymi firmami i rekrutują start-upy uczestniczące w programie. Duże przedsiębiorstwa – współpracują z akceleratorem i pełnią rolę wspierającą w procesie akceleracji, jednocześnie zyskują dostęp do innowacyjnych rozwiązań i potencjału rynkowego start-upów; otrzymują produkty i usługi, które odpowiadają na ich potrzeby zidentyfikowane w toku programu.

Odbył się już konkurs, zorganizowany przez PARP, na dofinansowanie programów akceleracyjnych dla startupów. 10 firm otrzymało na ten cel ok. 60 mln zł (początkowy budżet wynosił 35 mln zł lecz zwiększono go ze względu na wysoki poziom złożonych projektów).

- Udało się nam zmobilizować bardzo dużą liczbę nie tylko potencjalnych akceleratorów, ale przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem skarbu państwa, których potencjał i otwarcie na start-upy może sprawić, że na rynku pojawią się nowe produkty i usługi. Liczymy, że za dwa lata pojawi się 200 nowych innowacyjnych firm – mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. 

Wsparcie przyznano tym akceleratorom, które w najwyższym stopniu spełniały kryteria konkursu. Przedstawiły nowatorskie rozwiązania, zaprezentowały profesjonalny plan rozwoju startupów objętych akceleracją oraz wykazały się doświadczeniem w podobnych działaniach.

Już w grudniu PARP planuje zawrzeć pierwsze umowy z wybranymi akceleratorami, co oznacza, że jeszcze w tym roku akceleratory będą mogły rozpocząć działania projektowe na rzecz startupów. Każdy z realizowanych programów akceleracyjnych obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

A na mecie innowacje…

Innowacje to klucz do sukcesu w biznesie – otwierają dostęp do funduszy unijnych i do kieszeni klientów, którzy są coraz bardziej wymagający. Firmy inwestujące w innowacje, wyprzedzają konkurencję. Innowacje ma wymiar praktyczny, rynkowy i użytkowy. W ramach POIR można uzyskać środki zarówno na nowy, innowacyjny, produkt, jak i ochronę praw własności.

Bon na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia, łączący pomysł biznesowy na innowację z wiedzą i zapleczem technicznym jakim dysponuje jednostka naukowa. Wsparcie finansowe obejmuje zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Na wsparcie tego typu przeznaczono w programie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, ponad 80 mln euro.

Plany międzynarodowej ekspansji produktu wymagają uwzględnienia środków na ochronę praw własności przemysłowej na terenie krajów gdzie produkt będzie dystrybuowany. Daje to możliwość zabezpieczenia przed bezprawnym korzystaniem z zastosowanych rozwiązań i dochodzenia roszczeń za naruszenia praw ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych).

Jest to jednak kosztowne. Wiele firm nie stać na takie zabezpieczenie, stąd ważne jest wsparcie finansowe z POIR. Uwzględnia ono zarówno uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej jak i pomoc w ewentualnej obronie posiadanych praw.

Na zabezpieczenie innowacji na wybranych rynkach zagranicznych przeznaczono ponad 47 mln euro. Dofinansowanie (minimalne – 10 tys. zł, maksymalne – 1 mln zł) obejmuje do 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera innowacje i działania proinnowacyjne w polskiej gospodarce. Kryteria dofinansowania gwarantują, że pieniądze zostaną dobrze spożytkowane.

Więcej informacji na temat POIR, wszystkich poddziałań, które obejmuje i zasad przyznawania dofinansowania można znaleźć na stronie  http://www.parp.gov.pl/

Redakcja: Administracja
Konrad Abramowicz

Komentarze:

~Friv games for kids thumbnail
~Friv games for kids 23.02.2018, 08:22

I get good feelings everytime I read your posts. They contain information which I want to to know. Thanks to your sharing, I can enrich my knowledge. Thank you so much. I usually wait for your pieces of writing.
http://kizi-games.net/
http://www.friv10games.club

~سنگ مرمر thumbnail
~gbc thumbnail
~gbc 20.02.2018, 11:48

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
gbc

~DANI thumbnail
~DANI 20.02.2018, 06:03

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Ruhrgebiet Guide

~خانه سنگی thumbnail
~DANI thumbnail
~DANI 18.02.2018, 10:03

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
app builder

~DANI thumbnail
~DANI 18.02.2018, 07:31

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.
home insurance

~asd thumbnail
~asd 17.02.2018, 13:38

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
tech gadget news

~سنگاسلب thumbnail
~jams thumbnail
~jams 15.02.2018, 20:24

Your website is really cool and this is a great inspiring article.
Cleaning House

~asdasd thumbnail
~asdasd 15.02.2018, 07:03

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
business website chicago il

~asd thumbnail
~asd 14.02.2018, 09:32

I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative..
website design

~DANI thumbnail
~DANI 12.02.2018, 09:29

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great.
shopping mall

~asd thumbnail
~asd 10.02.2018, 10:35

Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more.
Friv

~asd thumbnail
~asd 08.02.2018, 14:51

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
gaming laptops under 300

~Engineering Project Help thumbnail
~Engineering Project Help 07.02.2018, 07:59

This Site And The Resources You Provide Is Really Nice Keep It Up.
Engineering Project Help

~qbnumberus thumbnail
~qbnumberus 06.02.2018, 10:30

You have a good idea! Thanks for sharing your views ..more people will read this article By https://www.quickbookssupport.company/

~سنگ فرش thumbnail
~asd thumbnail
~asd 04.02.2018, 09:19

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Sheraton Cebu

~DANI thumbnail
~DANI 04.02.2018, 07:58

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
best Belize resorts

~asdd thumbnail
~asdd 31.01.2018, 15:48

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
hail damaged car repair

~نمایرومی thumbnail
~asdas thumbnail
~asdas 29.01.2018, 16:18

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
kizi2games.net

~DANI thumbnail
~DANI 29.01.2018, 11:38

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
http://www.friv4online.com/

~DANI thumbnail
~DANI 29.01.2018, 11:11

i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.
www.friv4online.com

~asdas thumbnail
~asdas 28.01.2018, 14:47

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
http://www.friv5online.com/

~kasan thumbnail
~kasan 25.01.2018, 23:26

Thanks for sharing this for more information on that topic please visit: blog dimagrante

~Electrical Assignment Online Help thumbnail
~Electrical Assignment Online Help 06.01.2018, 12:50

Electrical Assignment Online Help
This Is Really A Great Stuff For Sharing. Keep It Up .Thanks For Sharing.

~Computer Networking Assignment Help thumbnail
~Computer Networking Assignment Help 06.01.2018, 08:07

I Appreciate This Work Amazing Post For Us I Like It.
Computer Networking Assignment Help

~Brian Michal thumbnail
~Brian Michal 04.01.2018, 08:00

I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Solidworks Experts online

~Peter L. Watts thumbnail
~Peter L. Watts 04.01.2018, 07:58

This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students. Operating System Assignment Help Assistance

~ digisang thumbnail
~mojabutelka thumbnail
~mojabutelka 07.12.2017, 03:07

Świetny artykuł! My też zajmujemy się ekologicznymi inicjatywami! pozdrawiamy wszystkich ekologów! Zapraszamy do przeczytania tego artykułu o korzyściach płynących z picia wody z cytryną.

~digisang thumbnail
~asdsd thumbnail
~asdsd 19.11.2017, 15:34

I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.
http://bestlaptopforproducingmusic.com/index.php/bestlaptopsunder500/

~Pyschoterapia Olsztyn thumbnail
~Pyschoterapia Olsztyn 18.11.2017, 22:28

Świetny artykuł aż się miło czyta.
Jeśli chesz się dowiedzieć więcej na temat psychologi to odwiedź Psychoterapia Olsztyn
Szukasz butelki na wodę? zapraszamy do naszego sklepu: mojabutelka.pl
Interesuję cię temat błonnika witalnego?

~Allene Greee thumbnail
~Allene Greee 10.11.2017, 07:18

This a good way to appreciate the teacher as they put their efforts to train students. UK dissertation Writers appreciates the teachers. Admission Writing Service

~Allene Greee thumbnail
~Allene Greee 10.11.2017, 06:12

Thanks a lot for the post. It has helped me get some nice ideas. I hope I will see some really good result soon. Essay Writing Service

~ We offer free B thumbnail
~ We offer free B 04.11.2017, 08:36

We offer free Bitcoin Wallet, Bitcoin ATM Debit Card Buy Bitcoins Price 50 USD Both Visa master debit Card Credit Card ATM Machine locations map coinbase btc

~dsfsdfsdfsd thumbnail
~dsfsdfsdfsd 29.10.2017, 09:51

That is truly decent to listen. much obliged to you for the upgrade and good fortunes.
Bitcoins cashout

~awd thumbnail
~awd 29.09.2017, 13:22

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
먹튀검증사이트

~awd thumbnail
~awd 29.09.2017, 13:12

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
먹튀검증사이트

~Bedsllop thumbnail
~Bedsllop 17.09.2017, 23:11

This is really good information I have visited this blog to read something fresh and I really admire you efforts in doing so.
192.168.l.254

~abk thumbnail
~abk 31.08.2017, 16:39

I thank you for the information! I was looking for and could not find. You helped me!
abk

~JAMS thumbnail
~JAMS 28.08.2017, 12:04

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
cell phone tracker

~asdas thumbnail
~asdas 26.08.2017, 16:55

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,
spy apps

~awd thumbnail
~awd 20.08.2017, 08:59

Thank you so much Love your blog..
Northwave ec location

~asds thumbnail
~asds 16.08.2017, 12:47

Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..
how to make dreams come true

~Pretty good post thumbnail
~Pretty good post 15.08.2017, 17:48

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
Bitcoin to Western Union

~asdsd thumbnail
~asdsd 15.08.2017, 14:31

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Structural Repair

~asdd thumbnail
~asdd 13.08.2017, 09:13

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
Foto op plexiglas

~asds thumbnail
~asds 09.08.2017, 09:09

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
Gentleman Adventurer

~asda thumbnail
~asda 07.08.2017, 08:25

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
Homes in Cebu

~dani thumbnail
~dani 06.08.2017, 08:22

I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!
besthuntingknife.com

~assd thumbnail
~assd 05.08.2017, 10:11

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.
افضل شركة تنظيف بالدمام

~JAMS thumbnail
~JAMS 04.08.2017, 08:59

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
80 10 10 loan calculator

~jams thumbnail
~jams 03.08.2017, 12:26

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Cashback Script

~asdsd thumbnail
~asdsd 02.08.2017, 11:56

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.
Save Money- fleshlight discount codes

~asd thumbnail
~asd 31.07.2017, 13:20

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers!
what is phen q

~asda thumbnail
~asda 30.07.2017, 10:50

Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting.
Natural Bronchitis Remedy

~jams thumbnail
~jams 27.07.2017, 11:43

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
Corporate video

~asdad thumbnail
~asdad 27.07.2017, 10:45

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
white kitchen

~asdsdad thumbnail
~asdsdad 25.07.2017, 10:15

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
伦敦整形医院

~dasdad thumbnail
~dasdad 23.07.2017, 14:13

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future...
legal steroids

~asdasd thumbnail
~asdasd 20.07.2017, 10:15

Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..
realestateinfogateway.ca

~qwe thumbnail
~qwe 19.07.2017, 13:18

Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more posts by you!
suction cups

~jams thumbnail
~jams 18.07.2017, 10:37

useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
best dslr cameras under 35000 in india

~asdd thumbnail
~asdd 17.07.2017, 10:40

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
buy diet whey online

~asdad thumbnail
~asdad 16.07.2017, 09:54

Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.
best property management website

~jams thumbnail
~jams 16.07.2017, 09:01

You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!.
texting and driving simulator

~JAMS thumbnail
~JAMS 16.07.2017, 08:59

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.
drunk driving simulator

~asdsdad thumbnail
~asdsdad 15.07.2017, 16:42

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
pozycjonowanie stron

~asdas thumbnail
~asdas 13.07.2017, 13:47

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
du hoc uc

~asdad thumbnail
~asdad 12.07.2017, 13:07

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
The Real Estate Report

~dsdas thumbnail
~dsdas 06.07.2017, 14:19

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
jason spencer student loan

~asdasds thumbnail
~asdasds 05.07.2017, 13:21

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
phen375

~thesis writing services thumbnail
~thesis writing services 05.07.2017, 12:01

thesis writing services
This is really a great stuff for sharing. Thanks for sharing.

~C# Homework Help thumbnail
~C# Homework Help 05.07.2017, 11:38

C# Homework Help
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.

~asdasd thumbnail
~asdasd 03.07.2017, 10:09

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
margaretcarleton.ca

~dasdad thumbnail
~dasdad 01.07.2017, 13:20

Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more posts by you!
Магазин электротоваров и электрооборудования

~asds thumbnail
~asds 15.06.2017, 12:41

Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.
private investigations

~asd thumbnail
~asd 10.06.2017, 15:57

Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.
Weight Loss Ideas

~asd thumbnail
~asd 07.06.2017, 15:02

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
how to lose weight fast and easy

~asd thumbnail
~asd 03.06.2017, 14:10

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.
testogen scam

~jams thumbnail
~jams 29.05.2017, 08:46

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!.
guestobsessed

~jams thumbnail
~jams 21.05.2017, 15:34

I have not any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
Nature's Bliss for The Mesothelioma Patients

~asd thumbnail
~asd 21.05.2017, 09:02

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
baby stroller

~jams thumbnail
~jams 20.05.2017, 09:11

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
How old am I if I was born on November 1 2003?

~jams thumbnail
~jams 19.05.2017, 08:30

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog..
wedding cardigan

~ASD thumbnail
~ASD 18.05.2017, 13:34

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
womens designer shoes

~jams thumbnail
~jams 18.05.2017, 12:53

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
mortgage calculator with taxes and insurance and hoa

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 17.05.2017, 10:18

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
top affiliate programs

~jams thumbnail
~jams 17.05.2017, 08:12

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Walmartone login

~jams thumbnail
~jams 16.05.2017, 08:14

this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
bmw decoder

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 16.05.2017, 03:11

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.
encanador

~jams thumbnail
~jams 15.05.2017, 21:33

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
Ready

~jams thumbnail
~jams 15.05.2017, 12:06

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
taco bell headquarters

~jams thumbnail
~jams 13.05.2017, 10:30

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.
assurance entreprise

~jams thumbnail
~jams 13.05.2017, 09:18

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?
Walmartone Associate login

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 13.05.2017, 07:16

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
personal

~codes thumbnail
~codes 11.05.2017, 06:13

Thank you very much for keep this information.
codes

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 07.05.2017, 00:11

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
coupons

Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.