UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

​Duże pieniądze dla… mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Logo PARP

Redakcja

30.11.2015, 00:00
Rozwój działalności firmy, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, wejście na nowe – zagraniczne – rynki, wymaga dodatkowych pieniędzy. Skąd je wziąć? Można skorzystać z pieniędzy unijnych w ramach działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-20.
 
W latach 2014 – 2020 PARP będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Program Operacyjny Polska Wschodnia  (program ponadregionalny dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego); Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Na te działania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymała kwotę 3,6 mld euro, w tym na poszczególne programy operacyjne: PO IR - 1,9 mld euro, PO PW – 1,6 mld euro, PO WER – 90 mln euro. Będą one rozdzielane w postaci wsparcia finansowego w następujących obszarach:  rozwój proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw;  inwestycje w innowacje; rynek start-upowy; internacjonalizacja; infrastruktura dla rozwoju;  współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki; wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw; zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.
 
Wśród tych działań szczególnie ważne są instrumenty pomocy przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W większości zakończenie naboru wniosków nastąpi w grudniu 2015 r.
Więcej informacjiwww.poir.parp.gov.pl

Istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe. Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że w ramach działania „Bony na innowacje dla MŚP” wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców  oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800  przedsiębiorców z sektora MŚP.

Nie jest możliwe, by wprowadzać innowacje w całkowitym oderwaniu od międzynarodowych rynków. Stąd duże środki przeznaczone na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Wspierana jest ekspansja międzynarodowa klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra.
Wspierane będą projekty obejmujące usługi:
*związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
*związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Często barierą dla małych polskich firm są wysokie koszty ochrony patentowej. Zewnętrzna pomoc finansowa staje się konieczna.
Polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i zastrzegając wytworzoną w firmie własność intelektualną. Niezbędna jest precyzyjna interwencja wspierająca tych przedsiębiorców, którzy zamierzają wdrożyć światowe standardy zarządzania własnością intelektualną (zgłoszenie, obrona, unieważnienie - wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.
Preferowane są dwa rodzaje projektów obejmujące:
*uzyskanie ochrony własności przemysłowej i komercjalizację przedmiotu zgłoszenia zawierające działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania na zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;
*realizację ochrony własności przemysłowej zawierające działania związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa
z rejestracji.
 
Wszystkie te działania tworzą spójny model pomocy firmom, które samodzielnie – bez dodatkowych funduszy - nie mogą konkurować na zagranicznych rynkach z rywalami z branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu PARP identyfikuje problem z jakimi małe firmy się borykają i precyzyjnie kieruje środki na te cele, które mogą przynieść najwięcej korzyści.

PARP jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 
Redakcja: Administracja
Redakcja

Komentarze:

~سنگ گرانیت thumbnail
~DANI thumbnail
~DANI 22.02.2018, 07:39

Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.
Ruhrgebiet Guide

~DANI thumbnail
~DANI 21.02.2018, 05:19

I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
international news

~سنگ مرمر thumbnail
~BNN thumbnail
~BNN 20.02.2018, 11:47

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. ;;;;;
gamesbanatcoat Click TO play

~خانه سنگی thumbnail
~Anna thumbnail
~Anna 18.02.2018, 10:36

Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share gmail login

~asdasd thumbnail
~asdasd 17.02.2018, 14:34

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
technology blog

~DANI thumbnail
~DANI 17.02.2018, 08:19

No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.
car Insurance

~سنگاسلب thumbnail
~asdasd thumbnail
~asdasd 15.02.2018, 10:15

Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..
business website chicago il

~asdad thumbnail
~asdad 14.02.2018, 12:35

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
web design adelaide

~asdas thumbnail
~asdas 14.02.2018, 12:31

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best.
web designer

~asda thumbnail
~asda 10.02.2018, 13:06

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
Friv

~سنگ فرش thumbnail
~asdasd thumbnail
~asdasd 03.02.2018, 15:25

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Geek Culture

~ssads thumbnail
~ssads 01.02.2018, 12:56

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
Cebu condos for sale

~asdsd thumbnail
~asdsd 31.01.2018, 16:09

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Little Rock dent repair

~نمایرومی thumbnail
~DANI thumbnail
~DANI 30.01.2018, 09:11

Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this!
ikea store near me

~asds thumbnail
~asds 29.01.2018, 16:29

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
www.kizi2games.net

~DANI thumbnail
~DANI 29.01.2018, 11:45

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
http://www.friv4online.com/

~شستشوینماساختمان thumbnail
~asdasddsdadsa thumbnail
~asdasddsdadsa 28.01.2018, 15:13

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
www.friv5online.com

~panistefanin thumbnail
~panistefanin 26.01.2018, 11:26

Thank you for your work on the blog! You're doing a good job! I would like to read about it anymore. Prompt, what literature to study?
192.168.1.254

~Programming Homework Help thumbnail
~Programming Homework Help 05.01.2018, 10:34

only professional writers can make this kind of material, cheers
Programming Homework Help

~مرمریت thumbnail
~Pay Someone To Take My Online Exam thumbnail
~Pay Someone To Take My Online Exam 28.12.2017, 11:28

Pay Someone To Take My Online Exam
I appreciate your efforts in preparing this post. I really like your blog articles.

~Pay Someone To Take My Online Exam thumbnail
~Pay Someone To Take My Online Exam 28.12.2017, 11:27

Pay Someone To Take My Online Exam
I appreciate your efforts in preparing this post. I really like your blog articles.

~David Paul thumbnail
~David Paul 28.12.2017, 10:18

Electronics Project Help I appreciate your efforts in preparing this post. I really like your blog articles.

~مرمر thumbnail
~BachJohann thumbnail
~BachJohann 09.12.2017, 10:34

World Escort Guide is an adult directory and containing listings for independent escorts, escort agencies, fetish and massage professionals arranged by location. Some larger escort agencies maintain websites with photo galleries of their escorts. Clients contact agencies by telephone and offer a description of what kind of escorts are sought. The agency will then suggest an escort who might fit that client's need. High-Class Worldwide Listing of Escort Agencies and Independent Escorts. World Escort Database

~Alisha thumbnail
~Alisha 14.10.2017, 21:57

What an impressive post and all the details are in this post excellent and very interesting. Vip Escorts in Delhi

~asdsa thumbnail
~asdsa 26.09.2017, 07:46

Nice information it is. Line for pc
zapya for pc
viber for pc

~thomaztom thumbnail
~John thumbnail
~John 12.08.2017, 13:18

by visiting this site I found cool stuff here https://www.termpaperwriting.services/ keep it up.

~Aleson thumbnail
~Aleson 12.08.2017, 13:18

Pretty helpful material, http://phphelponline.com/ much thanks for this article

~aptoide for ios thumbnail
~aptoide for ios 29.07.2017, 14:26

Aptoide app for ios is now available for ios platform devices such as iPhone/iPad/iOS. Apple phones have a lot of restrictions and security issues when it comes to downloading applications
aptoide for ios

~Brain  thumbnail
~Brain 18.07.2017, 12:09

Your blog is so amazing and helpfull.And it is the great idea.
sports article ideas  

~192.168.0.1 login thumbnail
~192.168.0.1 login 13.06.2017, 07:30

There are several IP main addresses a router can take, 192.168.l.l is the most common one though 10.0.0.1 or 192.168.0.1 are also other options. 192.168.0.1 admin

~flyen thumbnail
~flyen 12.06.2017, 08:34

This week, Toms will open its first toms outlet uk standalone store in the UK, in London’s trendy Carnaby cluster. Mycoskie says he doesn’t see cheap toms shoes the outlet as a traditional retail store, but instead describes it as a “community outpost” for “people to exchange ideas” while shopping for shoes, bags and other toms sale accessories.

~AF thumbnail
~AF 05.06.2017, 10:08

If the rolex yachtmaster
movement to the chain, the guess replica watches uk balance wheel began to turn, indicating that the installation is correct.If the movement began to run, the movement over, the last screw installed in breitling replica watches the middle of the movement, press the fixed.

~onesacluxefrance thumbnail
~onesacluxefrance 09.05.2017, 10:18

En fait, plusieurs conseils d'offres avantageuses pour attirer les meilleures réplique des sacs main Chanel. Tout d'abord, essayer de se concentrer sur le respect du style de la saison. Porte-monnaie plus tôt, moins cher de plus en plus le cas. La dernière version est l'ajout de Voyage coûteux.

~Case Study Marketing Help thumbnail
~Case Study Marketing Help 14.03.2017, 18:10

Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this Case Study Marketing Help

~hoowei thumbnail
~hoowei 09.01.2017, 08:22

I had also requested that I be able to edit the credit card replica rolex sale on the order but was not able to do so. Can you please adjust the order as requested or resend the link with just the replica watches sale model number 12360 on it with ability to edit credit card information. How can I remove the cartier replica uk if the order has already been placed. Please do as I requested and remove all watches from the order except for model 12360 for $86.00. Has my credit card been replica watches sale ?

Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.