UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

​Wszechstronna pomoc za duże pieniądze (partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP)

Logo PARP

Konrad Abramowicz

07.12.2017, 15:34

 
W 2018 roku polskie firmy będą mogły pozyskać z konkursów unijnych ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w programie „Inteligentny rozwój” 1,6 miliarda złotych. Wśród projektów zarządzanych przez PARP znajdzie się m.in. wdrożenie wyników B+R, możliwość uzyskania ochrony patentowej, zakup usług od jednostek naukowych, pozyskanie środków na wejście na rynki kapitałowe, promocja towarów na międzynarodowych rynkach.
 
Dla małych i lokalnych
W programie „Inteligentny rozwój”, w przyszłym roku spodziewane jest ogłoszenie przez PARP co najmniej siedmiu nowych konkursów na kwotę ponad 1,6 miliarda złotych. Największa pula zostanie przeznaczona na wsparcie projektów związanych z komercjalizacją działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez mikro, małe i średnie firmy.
W działaniu 3.2.1 „Badania na rynek” ogłoszone będą co najmniej dwa konkursy z budżetami 750 mln zł i 500 mln zł. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw umożliwią środki zaangażowane w realizację nowych inwestycji, w budynki, maszyny, aparaturę, urządzenia i technologie służące praktycznemu wykorzystaniu realizowanych wcześniej projektów badawczych. Według dotychczas obowiązujących zasad projekt musi doprowadzić do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), który jest efektem badań i znajdzie się na rynku dzięki przeprowadzonej inwestycji. Wdrażane wyniki badań mogą być efektem prac własnych przedsiębiorcy, jak i mogą być zakupione od jednostek naukowo- -badawczych, którym wcześniej przedsiębiorca zlecił opracowanie nowych produktów. Trzeba jednak pamiętać, że zasady mogą się zmienić, a nowe będą znane najpóźniej  w dniu ogłoszenia konkursu.
W obszarze działania 3.2.1 preferowane są projekty wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje.
Konkurs ma zostać ogłoszony 14 lutego, nabór wniosków rozpocznie się 20 marca.
 
Sposób na giełdę
Każda firma w fazie rozwoju potrzebuje dofinansowania. Bardzo często barierą w pozyskaniu pieniędzy z rynku kapitałowego są koszty wejścia na giełdę, doradztwo, przygotowanie odpowiednich dokumentów. Program „Inteligentny rozwój” (działanie 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock”) otwiera przed firmami możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania. W grę wchodzi o dofinansowanie procesu przygotowania firmy do emisji akcji lub obligacji i uplasowania ich na rynku zorganizowanym (np. na Giełdzie  Papierów Wartościowych, rynku NewConnect albo Catalyst). Firma może uzyskać dotacje na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów (np.: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska).
Celem programu jest wsparcie firm mających pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój, gotowych wprowadzić innowacyjne rozwiązania i jednocześnie borykających się z brakiem kapitału. Wartość możliwej do pozyskania dotacji zależy od wybranej drogi pozyskania kapitału i może wynosić od 60 tys. zł do nawet 800 tys. zł, przy intensywności wsparcia na poziomie 50 proc.
 
Bony na badania
Bon na innowacje – o wartości dofinansowania nawet  340 tys. zł - umożliwi firmie wprowadzanie nowych produktów, usług lub procesów oraz współpracę z sektorem badawczym. Jest szczególnie korzystne dla firm nie posiadających  własnego zaplecza badawczego oraz wykwalifikowanej kadry. Mogą skorzystać z usług wybranej jednostki naukowo-badawczej, która zrealizuje na rzecz przedsiębiorcy projekt związany z wprowadzeniem u niego innowacyjnych rozwiązań. Część kosztów tej usługi pokrywa bezpośrednio przedsiębiorca, pozostała jest finansowana ze środków unijnych w formie bonu na innowacje.
Zgodnie z planem naboru wniosków na przyszły rok konkurs ma zostać ogłoszony 19 lutego, nabór wniosków wystartuje 22 marca. Jego budżet zamyka się kwotą 70 mln zł.
 
Patenty i wzory
Ważnym elementem działań innowacyjnych jest zapewnienie, przed wprowadzeniem produktu na rynek, ochrony własności przemysłowej - uzyskania patentu lub znaku ochronnego. Bezzwrotne dotacje na ten cel będą mogły uzyskać firmy (sektora MSP), które już wcześniej prowadziły własne badania przemysłowe (tworzenie zupełnie nowych produktów, technologii, usług) lub prace rozwojowe (znaczące doskonalenie znanych produktów, procesów, usług lub technologii) – nie jest to jednak bezwzględnie wymagany warunek skorzystania z dotacji.  Zgłoszenie do Urzędu Patentowego nie może obejmować ochrony jedynie na terytorium Polski, chodzi bowiem o wsparcie ekspansji polskich firm na obce rynki.
Nabór wniosków do działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”rozpocznie się 6 marca (ogłoszenie konkursu nastąpi 1 lutego). Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą mogli łącznie wykorzystać 50 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt wynosi pół miliona zł (finansowane jest maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych). W przypadku ubiegania się o ochronę własności przemysłowej, środki te można wykorzystać (koszty kwalifikowane) m.in. na: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem  patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego, pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku lub wzoru oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku lub wzoru oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej,  zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia.
 
Ruszamy w świat
Program „Inteligentny rozwój” ma ofertę również dla eksporterów oraz firm planujących rozwój eksportu. Przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację działań promujących ich oraz ich wyroby na wybranych rynkach. Wsparcie mogą uzyskać firmy działające w kilku wybranych branżach (biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych) albo te, które zdecydują się na wybór jednego z rynków perspektywicznych, do których zaliczone są: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.
Konkurs do działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand” – nawet 850 tys. zł dofinansowania - ma zostać ogłoszony 1 marca 2018 r. Nabór wniosków wystartuje 4 kwietnia i będzie prowadzony do 8 maja. Na dofinansowanie projektów zostanie przeznaczonych  150 mln zł.
 
Przyszłoroczny plan naboru wniosków oraz szczegółowe opisy zawartych w nim działań, za które odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/39587/Harmonogram%20PARP_POIR_2018.pdf
Opr. AS
Partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP http://www.parp.gov.pl/
 
Redakcja: Administracja
Konrad Abramowicz

Komentarze:

~سنگ ساختمانی thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.